Duyurular

BAKIRKÖY YAPI İNŞAAT ULAŞIM SAĞLIK HİZM. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 16.05.2024 tarih 2024/04 no’lu kararı gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2024 günü Saat 14:30’da Sakızağacı Mah. Kennedy Cad. No:99/4 (Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi) Bakırköy İstanbul adresindeki Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 27.06.2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İhsan Bahri BELLEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mahir ÇELİK


Şirket Merkezi Adresi: Sakızağacı Mah. Kennedy Cad. No:99/4 (Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi) Bakırköy İstanbul

Tel: (+90) 0212 542 01 01
Fax: (+90) 0212 542 01 08
Web: www.bakirkoyyapi.com


BAKIRKÖY YAPI İNŞAAT ULAŞIM SAĞLIK HİZM.ANONİM ŞİRKETİ
27.05.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  • 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  • 2. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  • 3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
  • 4. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
  • 5. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
  • 6. Dilek, temenniler ve kapanış.